Disclaimer

Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren, en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten en kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.

De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Noch Dierenartsenpraktijk Het Neerhof, noch de houder van deze website kunnen aansprakelijk gehouden worden voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Dierenartsenpraktijk Het Neerhof behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Noch Dierenartsenpraktijk Het Neerhof, noch de houder van deze website kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website en elke aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van deze site wordt expliciet afgewezen. De foutloze en/of ononderbroken werking van de sites kan niet worden gegarandeerd.

Links naar andere websites

Sommige links op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere organisaties. Dierenartsenpraktijk Het Neerhof kan niet garanderen dat die externe informatie relevant, bijgewerkt en juist is. De op deze site vermelde info wordt op een objectieve manier gekozen met de enige bedoeling onze site-bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Wij kunnen evenwel niet waarborgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiƫle of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Dierenartsenpraktijk Het Neerhof hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Dierenartsenpraktijk Het Neerhof of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Dierenartsenpraktijk Het Neerhof de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe:

1. De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
2. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiƫnt wordt gemaakt.
3. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
4. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

Privacy Clausule

Alle gegevens die door de gebruikers van deze site ingegeven worden, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden, of om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van ons kantoor, of om de gebruiker te informeren over aanbiedingen van derden waarvan wordt aangenomen dat deze gebruiker kunnen interesseren. Te dien einde mogen wij deze persoonsgegevens ook aan derden overmaken, tenzij de gebruiker heeft gemeld dit niet toe te staan.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd.

De gebruiker die dat wenst, kan op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit de verwerking die wij hebben aangelegd. Het volstaat een e-mail te versturen naar ons email adres met duidelijke vermelding van naam en email adres, om de schrapping te bekomen.

Aankoop nieuw huisdier

Sta je op het punt een nieuwe hond of kat te gaan kopen dan willen we je ons advies warm aan bevelen.

Vanuit onze dagelijkse praktijkervaring zien we dat veel problemen voorkomen kunnen worden als je goed op de hoogte bent van alle wettelijke bepalingen, je de nodige ras kennis bezit en je kiest voor een goed fokker die bewust bezig is met de socialisatie van je nieuwe vriend en tijd neemt om gezonde fokdieren te kiezen.

Dierenarts Els volgt een 2-jaar durende opleiding rond gedrag van honden.
Sigrid, onze assistente, volgt momenteel de opleiding tot katcoach.
Beiden beantwoorden ze graag je vragen en geven ze je met plezier gericht advies.

Kunnen wij je helpen?